Hvala što ste učestvovali u konkursu.
Vaš odgovor je uspešno prosleđen.
Dogodila se greška, molim vas pokušajte ponovo.

SPISAK NAGRAĐENIH U NAGRADNOM KONKURSU „VAŽNO JE ŠTA NAS POKREĆE“

I nаgrаdu – 2000 litаrа ECTO goriva koje će moći da preuzme na benzinskim stanicama Društva putem LUKOIL kartice za gorivo, najkasnije do 01.06.2018. godine оsvојiо је Мilоš Bižić.

II nagradu – male kućne aparate i belu tehniku „Gоrеnjе“ u vrednosti 1.000 еvrа u jednom od prodajnih salona Gorenje Studio na teritoriji Republike Srbije оsvојiо је Nikоlа Čugаlј.

III nagradu – sporednu ulogu u sledećem reklamnom spotu Društva оsvојiо је Bојаn Ојdаnić.

Utešne nagrade: 10 x kartica na 5.000 dinara za kupovinu goriva na benzinskim stanicama LUKOIL SRBIJA оsvојili su:
1. Vlаdimir Мilutinоvić
2. Kаtаrinа Švrаkа
3. Drаgаn Pilја
4. Nеnаd Мilićеvić
5. Vаlеntinа Šulоvić
6. Аndrеа Stојаnоvić
7. Nеnаd Мilоšеvić
8. Маrkо Stојkоvić
9. Srđаn Јоvаnоvić
10. Таtiјаnа Dејаnоvić

Pravila Nagradnog konkursa
„Važno je šta nas pokreće“

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
Organizator nagradnog konkursa je „LUKOIL SRBIJA" AD Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165d, Novi Beograd, PIB: 100000830, MB: 07524951 (u daljem tekstu:Organizator).

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom LUKOIL Konkurs „Važno je šta nas pokreće“(u daljem tekstu: Konkurs) preko tematskog sajta koji se nalazi na adresi https://www.vaznojestanaspokrece.rs (u daljem tekstu: mikro sajt).
Konkurs počinje 25.05.2017. godine a završava se 20.06.2017. godine, u ponoć.

3. TERITORIJA NA KOJOJ SE ORGANIZUJE I PRIMENJUJE KONKURS
Konkurs se organizuje i primenjuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije).

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU
Pravo učešća na Konkursu imaju svi punoletni korisnici internet mreže sa prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koji u periodu sprovođenja konkursa izvrše kupovinu u bilo kom iznosu na benzinskim stanicama Organizatora i odgovore na kreativni zadatak na temu „Važno je šta nas pokreće“ na mikro sajtu Organizatora www.vaznojestanaspokrece.rs
Učesnik konkursa je dužan da na mikro sajtu Organizatora popuni obrazac za učešće sa svojim ličnim podacima (ime, prezime, broj telefona i e-mail adresa), da saglasnost na prikupljanje i obradu podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i da sačuva fiskalni isečak kao dokaz o obavljenoj kupovini.

5. DETALJAN MEHANIZAM KONKURSA
1.Korisnik se sa nagradnim konkursom, pravilima i trajanjem konkursa upoznaje putem medija, u direktnom kontaktu sa zaposlenima na benzinskim stanicama Organizatora i/ili na mikro sajtu.
2.Uslovi za učešće na nagradnom konkursu:
- Kupovina u bilo kom iznosu na benzinskim stanicama Organizatora u periodu trajanja konkursa. Prilikom kupovine korisnik dobija fiskalni račun koji mora da sačuva kao dokaz o kupovini.
- Poseta mikro sajta www.vaznojestanaspokrece.rs i popunjavanje obrasca sa sledećim podacima: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa,
- Odgovor na zadatak nagradnog konkursa koji se sastoji iz kreativnog odgovora u jednoj ili više predloženih formi: tekst, fotografija, audio i video na temu „Važno je šta nas pokreće“
- Popunjavanjem svih obaveznih polja na mikro sajtu, davanjem odgovora na zadatak nagradnog konkursa i podnošenjem zahteva za učešće od strane korisnika smatraće se da se korisnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.
3.Petočlani žiri, sastavljen od strane Organizatora, će do 28.06.2017.godine od ponuđenih predloga izabrati najzanimljivije/najkreativnije, koje nagrađuje. U sastav petočlanog žirijaće se naći tri predstavnika Organizatora, kao i LUKOIL Brend ambasadori Vojin Ćetković i Sloboda Mičalović. U toku trajanja Konkursa ukupno 13 najzanimljivijih/najkreativnijih predloga dobijaju nagrade.

6. NAČIN I ROK UTVRĐIVANJA I PREDAJE NAGRADA
Žiri od prijavljenih predloga bira najzanimlijvije i najkreativnije na osnovu opšteg utiska, kompozicije, maštovitosti i nagrađuje ih. Kriterijum za dodelu nagrade se sastoji od kreativnosti i orginalnosti samog predloga kao i činjenice da li je predlog odgovorio zadatoj temi.
Jedan učesnik konkursa može aplicirati samo jednom u toku konkursa i može osvojiti samo jednu nagradu. Pаrаmеtri nа mikrо sајtu ćе biti pоdеšеni nа nаšin dа оmоgućаvајu sаmо јеdnо аplicirаnје pо kоrisniku.
Nagrade
I nagrada – 2000 litara ECTO goriva koje će dobitnik moći da preuzme/preuzima na benzinskim stanicama Organizatora putem LUKOIL kartice za gorivo,najkasnije do 01.06.2018. godine
II nagrada – mali kućni aparati i bela tehnika GORENJE u vrednosti 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS-a na dan preuzimanja nagrade u jednom od prodajnih salona Gorenje Studio na teritoriji Republike Srbije.
III nagrada – sporedna uloga u sledećem reklamnom spotu LUKOIL.
Utešne nagrade :10 x kartica na 5.000 dinara za kupovinu goriva na benzinskim stanicama „LUKOIL SRBIJA“
Organizatori kontaktiraju pobednike putem dostavljenih kontakt podataka, radi dogovora o preuzimanju nagrada. Od dobitnika nagrade će se prilikom primopredaje nagrade tražiti osnovni identifikacioni podaci i lični dokument na uvid kojim se nedvosmisleno utvrđuje identitet osobe kao i fiskalni račun kojim se učesnik prijavio na nagradni konkurs.
Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na mikro sajtu Organizatora, najkasnije 24 sata po odluci žirija.
Organizator će putem e-mail poruke na adresu uputiti poziv za preuzimanje nagrade svakom od nagrađenih u Konkursu u roku od 48 sati od trenutka objavljivanja spiska nagrađenih na mikro sajtu. Poziv će sadržati informacije o načinu preuzimanja nagrade. Rok za preuzimanje nagrade je 20 dana od dana objavljivanja spiska nagrađenih u Konkursu na mikro-sajtu. Mesto preuzimanja nagrade će Organizator naknadno odredititi o tome obavestiti dobitnika prilikom poziva za preuzimanje nagrade.
Prilikom preuzimanja nagrade, od Dobitnika se očekuje da Organizatoru obavezno dostavi i sledeće podatke:
– Ime i prezime
– Adresa stanovanja i opština stanovanja
– Kontakt telefon

Navedeni podaci se dostavljaju radi identifikacije dobitnika i sprečavanja mogućih zloupotreba elektronske komunikacije, te se učesnici konkursa obaveštavaju u skladu sa Članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da će se podaci koristiti samo za napred navedenu svrhu i da će se isti izbrisati nakon isteka 30 dana od završetka Konkursa.
Navedeni podaci će se koristiti i za uplatu svih pripadajućih poreza od strane Organizatora.
Obavezu plaćanja poreza na Nagrade (porez na dohodak građana) preuzima Organizator, a druge eventualne poreske obaveze padaju na teret dobitnika.
Prilikom preuzimanja nagrade, od Dobitnika se očekuje da Organizatoru obavezno dostavi i fiskalni račun kao dokaz o izvršenoj kupovini na benzinskim stanicama Organizatora u periodu trajanja nagradnog konkursa. Ukoliko Učesnik ne ispunjava uslove, odnosno ne dostavi odgovarajuće podatke, gubi pravo na nagradu i na njegovo mesto dolazi sledeći učesnik čije je rešenje zadatka ocenjeno kao naredno najbolje od strane žirija.
Da bi dobitniku bila dodeljena nagrada, on mora prethodno da potpiše dokument o prihvatanju nagrade i dostavi podatke, koji su neophodni za njenu realizaciju.
Organizator ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada.

7. UČESNICI/SAGLASNOST SA PRAVILIMA NAGRADNOG KONKURSA
Na Konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog Konkursa, kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, deca i supružnici. Učesnici koji učestvuju na Konkursu nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.
Nagrade se ne mogu zameniti za novac.
Učestvujući u ovom Konkursu učesnici prihvataju u svemu ova Pravila.

8. UPOTREBA DOBIJENIH INFORMACIJA I AUTORSKA PRAVA
Uzimanjem učešća na Konkursu, smatraće se da je učesnik automatski dao sledeću izjavu:
1.Isključivi sam nosilac svih autorskih prava na autorskim delima koje sam prijavio radi učešća na Konkursu, i ista su oslobođena od svih prava, pretenzija i potraživanja trećih lica.
2.Saglasan sam da ukoliko osvojim bilo koju od nagrada u okviru ovog konkursa, i prihvatim da je primim u svemu u skladu sa uslovima ovih pravila, sva svoja autorska prava koja su sadržana u predlogu, odnosno autorskom delu, podnetom Organizatoru tokom trajanja Konkursa, prenesem na Organizatora i ovim putem automatski prenosim na Organizatora sva ta prava dok god ona važe, pod uslovom navedenim u ovoj tački;
3.Gore preneta prava u potpunosti su prenosiva i moći će da se dalje prenose bez moje dalje saglasnosti;
4.U slučaju potrebe, obavezujem se da ću preduzeti svaku radnju ili potpisati svaki dokument koji je neophodan da navedeni prenos prava proizvede pravno dejstvo;
5.Organizator neće snositi odgovornost za eventualno kršenje autorskog ili srodnih prava od strane nekog od učesnika. U slučaju da se ispostavi da je nosilac autorskog ili drugih prava neko drugo lice odnosno da je učesnik Konkursa zloupotrebio tuđa prava, učesnik Konkursa se obavezuje da će preuzeti u potpunosti svu odgovornost za takvu povredu, a sve zahteve prema Organizatoru će otkloniti, regulisati odnosno rešiti u najkraćem mogućem roku, i da će Organizatora štititi na sve dozvoljene načine i u potpunosti ga obeštetiti za sve iznose za slučaj da Organizator bude obavezan na bilo kakva davanja prema trećim licima i/ili bude s tim u vezi imao bilo kakve troškove.

9. PUBLICITET
Učešćem na Konkursu učesnici su saglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihov lik, glas, kreativno rešenje na temu konkursa, ime, prezime, fotografija snimljena ili nastala u vezi sa ili povodom Konkursa, mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade.
Ukoliko učesnik ne želi da se njegovi lični podaci koriste u gore navedene svrhe ili ukoliko želi da pravi izmene u poslatim podacima, obavezan je da pošalje pisani zahtev, sa datumom i ličnim potpisom na adresu Organizatora sa takvim izričitim zahtevom najkasnije tri (3) radna dana nakon objavljivanja informacije o dobitku nagrade.

10. PREKID KONKURSA
Konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pismenog obaveštenja na mikro sajtu www.vaznojestanaspokrece.rs,


U Beogradu
09.05.2017.

Direktor za maloprodaju
Vesna Ružičić

PREUZMITE